Phòng họp xếp theo hình thức rạp hát hoặc lớp học hay chữ U, I.